ഫാഷൻ സകലത്തിന്: ഫാഷൻ സംബന്ധമായ സമാന്തരതയും വിവിധതയു0

ഫാഷൻ സകലത്തിന്: ഫാഷൻ സംബന്ധമായ സമാന്തരതയും വിവിധതയും”

ഫാഷൻ എന്നത് കേവലം നിരീക്ഷണം അല്ല; അത് ജീവനക്കാരുടെ സംഗതികളുടെ ഒരു പാത്രമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന, സമാജം, മറ്റു ആശയങ്ങൾ മറ്റും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഫാഷൻ ഇന്ഡസ്ട്രി എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇത് സമാന്തരതയും വിവിധതയും പ്രാധാന്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഒരുവൻ ഫാഷൻ ഇന്ഡസ്ട്രിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ തലമുറകളുകൾക്കും സംഗതികളുകൾക്കും അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നിരീക്ഷണം ആയി മാത്രമല്ല; അതിനാൽ അതിനെ തന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകളും വിവിധതയും കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

മലയാളികൾക്ക് ഫാഷൻ ഇന്ഡസ്ട്രി മാധ്യമങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു അനവധി ആകര്ഷണീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുന്നു.

എന്നാൽ, ഫാഷൻ ഇന്ഡസ്ട്രിയിൽ നിരീക്ഷണം എന്നത് കൂടുതൽ വിവിധത പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാൽ അത് പരിപർണ്യത്തിനും സമാന്തരതയും പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

അതിനാൽ, ഇതിനായി അമലപ്പെടേണ്ടത് വിവിധ ഫാഷൻ ബ്രാന്റുകൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രയാസമാണ്. ഇന്ക്ലൂസിവിറ്റി ചിലവുകൾ, സമാന്തരത പ്രാപിക്കുന്ന ബ്രാന്റു

കളെക്കുറിച്ച് പരിശീലനം നൽകുന്നു.

  1. ഫാഷൻ നോവ:
    ഫാഷൻ നോവ എന്ന ബ്രാൻഡ് അത്ഭുതമായ സമാന്തരത പ്രാപിച്ച ഒരു ഫാഷൻ ലേബലാണ്. അവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രതിനിധീകരണമായ നിരവധി പ്രത്യേകതകൾ കാണിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മാത്രം കമ്പനിയാണ് പ്രത്യേകതയാക്കിയത് അല്ല; അവർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.
  2. രിഅൽ മീ:
    രിഅൽ മീ ഒരു മലയാളികളുടെ സ്വപ്നം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഫാഷൻ ബ്രാന്റാണ്. അവർ വിവിധ തലമുറകളിൽ നിന്നുള്ള മാതൃഭൂമികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ “രി” എന്ന് മലയാളികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു.
  3. ഡിവേൻസ്:
    ഡിവേൻസ് ഒരു മലയാളി സംഗീത ബാൻഡാണ്, അതിനാൽ അവരുടെ ഫാഷൻ സ്വാധീനമുള്ളവർക്കും സമാന്തരത പ്രാപിക്കാൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തമായ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു.

ഫാഷൻ ഇന്ഡസ്ട്രിയിൽ വിവിധത അത്ഭുതമാണ്. ഇത് സമാന്തരതയും പ്രതിനിധീകരണത്തെ കുറിച്ച് സമൃദ്ധമായ ചര്‍ച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഒരു പൊതുവായി മലയാളികൾക്ക് ഫാഷൻ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കൊതിച്ചിലവും ഒരു അവസരമാണ്. ഫാഷൻ ഇന്ഡസ്ട്രിയിൽ ഇന്ക്ലൂസിവിറ്റിയും ഡിവേഴ്സിറ്റിയും പ്രാധാന്യം കൊള്ള

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Account
Cart
Search