ഫാഷൻയിലെ വർണ്ണചികിത്സ: നിന്നിൽ അവസ്ഥകൾ, മൂഡുകൾ, വ്യക്തിത്വം എന്തെല്ലാം പറയുന്നു

ഫാഷൻ അനുഭവത്തിന് വിശേഷിപ്പിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഫാഷൻ വിശ്വാസികൾക്ക്, അതിലൂടെ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം, മൂഡുകൾ, ഭാവനകൾ, സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകുന്നു. ഒരു പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രാധിപത്യമാണ് ‘വർണ്ണ മാനസികത’ അല്ലെങ്കിൽ ‘പ്രാക്ടൈസ് പ്സൈക്കോളജി’ എന്ന് അറിയുന്നത്. ഈ പ്രയോഗികശാസ്ത്രം പല പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം പരിശോധിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ചീസ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുവെന്ന് അറിയാം.

നിറം ആത്മാവിന്റെ അടിയന്തരമായ പ്രതിബിംബം

ഫാഷൻ കോണ്‍സ്റ്റന്റ് ആകാനുള്ള ഒരു വാഴ്ക്കൈ പ്രത്യേകം രസനമായിത്തീരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ, അവസ്ഥാനുഭവങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. നിറം അതിന്നെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു.

  • മണിനേരം: ഒരു പുതിയ പുരാതന നിറം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ ശിതം, പ്രഗൽഭത, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, പുതിയ ആരംഭം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയാം.
  • കറുപ്പ്: കറുപ്പ് ശൗര്യത്തിന്റെ രസനായി പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. ഒരു സ്വതന്ത്ര, സ്ഥായി, പ്രയ

ത്നശീല വ്യക്തിത്വം പ്രതിബിംബിക്കുന്നു.

  • പടിഞ്ഞാറൻ: പടിഞ്ഞാറൻ ഒരു പുരാതന സുന്ദര നിറമായിരിക്കുന്നു. മികച്ച സംഗീതത്തിന്റെ രസാനുഭവത്തിലും, കലയിലും അത് പ്രതിബിംബിക്കുന്നു.

നിറം മാനസികതയുടെ പരിണാമം

നിറം മാനസികതയുടെ പരിണാമത്തിൽ മഹത്തായ പാത്ത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം, നിറം ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനമാകുന്നു. അതുവഴി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ, പ്രത്യാശകൾ, അവയ്ക്കു തകരാൻ നിറം ഒരു പ്രതിസന്ധി നൽകുന്നു.

എന്നാൽ, നിറം പ്രതിവിശ്വസ്തത, സ്വാഗതം, സ്നേഹം എന്നിവയുടെ പരിപൂർണ്ണതയിൽ ഒന്നാണ്. മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവയിൽ ഒന്നായിരിക്കും:

  • മഞ്ഞ്: മഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തികൾ അത് അധികം ധരിക്കും.
  • കുഴിയിൽ: കുഴിയിൽ അന്യാഭിമാനത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയോഗത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം ആകുന്നു. നിറം ശക്തമായ പ്രതിസന്ധി സന്ദർശിക്കുന്നു.
  • ഹരിതം: ഹരിതം നിറം സമൃദ്ധത, പ്രവർത്തനശീലത, മനസ്സിന്റെ പ്രശാന്തത എന്നിവയുടെ പ്രതിബിംബമാകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം പ്രതിബിംബിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ

ഫാഷൻ എന്ന അനുഭവത്തിനെ അധികം പ്രതിഷ്ഠി

ക്കുന്നതിനാൽ, നിറങ്ങളുടെ ആദ്യനിറവ് വളരെ മഹത്തായതായിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ചീസിൽ ആദ്യാനിറം നിരവും അതിന്റെ നീളവും പ്രമുഖമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ആദരണം, സ്വഭാവം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞപ്പോഴും, നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ചീസ് പ്രതിബിംബിച്ചിരിക്കുന്ന നിറം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ചീസ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് അതിന്റെ നിറം, വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതി, ഭാവനകൾ, പ്രകടനം എന്നിവയാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ചീസിൽ നിറം ആദ്യനിറത്തിൽ ആദ്യമായി പറയുന്ന കഥകൾ അനന്തമായ മനസ്സിൽ പ്രതിബിംബിക്കും. അത് നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്ന വഴിയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ കോണ്‍സ്റ്റന്റിൽ നിറം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചിലവ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ചീസ് നിങ്ങളുടെ കഥയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു, ആദ്യാനിറം നിറം സന്ദർശിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രശാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നു, പ്രതിയോഗത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാകുന്നു, സമ്പത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാകുന്നു, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാകുന്നു.

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ചീസ് തയ്യാറാക്കുമ്പ

ോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യനിറം നിറം അവസാനനിറം ആയി തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് മഹത്തായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. ഫാഷൻ ചീസ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയും, ഒരു സന്ദർഭവുമാണ്. നിങ്ങൾ ആ പ്രതിസന്ധി സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമായി, പ്രതിസന്ധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിബിംബമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ചീസിൽ നിറം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന അവസാനനിറമാണ്, ആദ്യനിറം നിറമായി നിങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യാനിറം നിറമായി നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ ചീസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ കോണ്‍സ്റ്റന്റിൽ നിറം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനായി ഒരു ചിലവായിരിക്കും. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ആദ്യാനിറം നിറം സന്ദർശിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രശാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നു, പ്രതിയോഗത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാകുന്നു, സമ്പത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാകുന്നു, സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാകുന

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Account
Cart
Search