കാലക്രമത്തിന്റെ ഫാഷന്‍ ട്രെന്ഡുകള്‍: എന്താണ് കൂടുതല്‍ പുനര്‍വിചാരണുകള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്നത്?”

എപ്പോഴും പുതിയ ഫാഷന്‍ ട്രെന്ഡുകള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു മനോഹരതയാണ്. സീസണല്‍ ഫാഷന്‍ ട്രെന്ഡുകള്‍ എന്താണ് കൂടുതല്‍ പുനര്‍വിചാരണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെനിക്ക് അറിയാം. ഇന്ന്, പ്രതികാലത്തിനുള്ള ഫാഷന്‍ ട്രെന്ഡുകള്‍ നിങ്ങളുടെ ക്ലോസറെ എങ്ങനെ അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നതിന് ഞാന്‍ കുറച്ച് യോഗ്യതയുള്ള സൂചനകള്‍ പങ്കുവയ്ക്കും.

വസന്ത കാലത്തെ ഫാഷന്‍ ട്രെന്ഡുകള്‍:

  • പിങ്ക് പിങ്കും പച്ച പച്ചയും: വസന്തകാലം ഫാഷന്‍ സീസണില്‍ പിങ്ക് പിങ്കും പച്ച പച്ചയും മുഖ്യമായ നിരയാണ്. ഇതിനായി, പിങ്ക് അല്ലെങ്കില്‍ പച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ എഴുതുന്ന രീതിയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കാം. പിങ്ക് സ്കിര്‍ട്ടുകളും പച്ച ബ്ലൗസുകളും വസന്തകാലത്തിന്റെ മൊഡലുകളാണ്.
  • ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റുകള്‍: വസന്തകാലത്ത് ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റുകള്‍ ഇടത്തരമാക്കുന്നു. ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റുകളുടെ വിവിധ ആകര്‍ഷണീയ രൂപങ്ങള്‍ പോലും നിങ്ങളുടെ ധര്‍മ്മിയായ ഉടമസ്ഥനെ അഭിപ്രേതമാക്കുന്നു.

ഗ്രീഷ്മ കാലത്തെ ഫാഷന്‍ ട്രെന്ഡുകള്‍:

  • പാസ്റ്റെള്ളി കാലത്തെ കപ്പലുകള്‍: ഗ്രീഷ്മകാലത്ത് പാസ്റ്റെള്ളി കാലത്തെ കപ്പലുകള്‍ അതിര്‍വച്ചവയാണ്. മെറ്റലിക് ചോക്കറുകളും അതിര്‍വച്ച ഒരു ഷേഡ് സന്ദേശങ്ങളുമായ കപ്പലുകള്‍ ഗ്രീഷ്മകാലത്തെ ഫാഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയി അപകരം ചെയ്യും.
  • ഹൈ-വൈസ്റ്റേഡ് ജീന്സ്: ഗ്രീഷ്മകാലത്ത് എല്ലാവര്‍ക്കും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു മോഡേല്‍ ആയാണ് ഹൈ-വൈസ്റ്റേഡ് ജീന്സ്. ഇതിനായി, എന്നിട്ട് അനന്തരം അതുപോലെ ചിലവഴിച്ചാല്‍ നിങ്ങളുടെ ജീന്‍സ് കുടിക്കുക.

മഴക്കാലത്തെ ഫാഷന്‍ ട്രെന്ഡുകള്‍:

  • ഒരുമിച്ച് വസ്ത്രം: മഴക്കാലത്ത്, അടുത്ത വസ്ത്രം അതിര്‍വച്ചു ധരിക്കുക. എന്നിട്ട്, ഒരുമിച്ച് വസ്ത്രമായി നിന്നും തിരികെ ചിലവഴിച്ചാല്‍ മഴക്കാലത്ത് ഒഴിച്ചുവയ്ക്കുക.
  • വിവിധ നിന്ദ്യ അനുകരണങ്ങള്‍: മഴക്കാലത്ത് വിവിധ നിന്ദ്യ അനുകരണങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാം. എന്നിട്ട്, മഴക്കാലത്ത് നിന്നും മുന്‍നിര മോഡലുകള്‍ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു.

ഇതിനുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളും മോഡലുകളും കാണാന്‍ സിറ്റില്‍ട്ടോക്‌ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലുണ്ട്. എന്നാല്‍, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിംഗ് അന്വേഷിക്കാതെ എത്ര സുഖമാണെന്നറിയുന്നത് എത്ര സുഖപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഫാഷന്‍ സ്റ്റൈല്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായി ചെയ്യുക, അതിനായി ഒരു വ്യത്യസ്ത ശൈലി തയ

്യാറാക്കുക, ആയിരിക്കണം! ഫാഷന്‍ ലോകം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം പ്രതിബിമ്ബിപ്പിക്കുന്ന അനാപാദിത സ്വാഗതമാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Account
Cart
Search