പരിപാലിക്കുന്ന ശൈലി: കാലങ്ങളിലൂടെ ശിഖരിച്ച സ്ത്രീകൾ – സ്ത്രീകൾക്ക് ശൈലി പുനരീക്ഷിപ്പിച്ച അപ്രതിമ സ്ത്രീകൾ

ശൈലി എന്നത് ഒരു വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു ആദരണോ സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയാണ്. എന്നാൽ, കടന്ന കാലങ്ങളിൽ ഫാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശൈലി ആകർഷിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീകളായിരുന്നു. വേഷപ്രമാണികൾ, മോഡൽസ്, നടിമാർ, സിനിമാ നടന്നുനിൽക്കുന്നവർ, സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികരണത്തിനും ഫാഷൻ ലേയർസിനും ഒരു പുതിയ ദർശനം കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗമായി.

 1. മാരി ആന്റ്ടോയിനെറ്റ്:
  ഫാഷൻ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒരു പരിപാലനം, അഥവാ പ്രതിഭാസം ആയിരുന്നു മാരി ആന്റോയിനെറ്റ്. ആദ്യത്തെ ഫാഷൻ ദിസൈൻ ഹൗസായിരുന്ന ചാനൽ ‘ക്യാക്രിൾ’ സ്ഥാപിച്ചത് അവർക്ക് പ്രസിദ്ധി നേടിയതിനാൽ അവർ ഒരു ഫാഷൻ ഐക്കൺ ആയിരുന്നു.
 2. ഐക്യനാർ:
  ഐക്യനാർ ഫാഷൻ ഇന്ദ്രീയത്തിൽ ഒരു അതിപ്രസിദ്ധ പേരായിരുന്നു. അവർ സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രായം പിന്തുണച്ചു സ്വന്തമായ ഫാഷൻ സ്റ്റൈൽ സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ അവർ അപ്രതിമ സ്ത്രീകൾക്കായി.
 3. ജാക്കി ഓനാസിസ്:
  സന്ദേശപ്രകടനങ്ങൾ എന്ന താഴ്ത്തിയ ഫാഷൻ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധ നടി ജാക്കി ഓന
 1. ഗ്രേസ് കെലി:
  ഗ്രേസ് കെലി വിപുലമായ ഫാഷൻ ജോലികളിൽ നിർമ്മിച്ചതിനാൽ അവർ ഒരു ഫാഷൻ ഐക്കൺ ആയിരുന്നു. അവർക്ക് അദ്ഭുതമായ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കിയ ദി ലിറ്റിൽ ബ്ലാക് ഡ്രസ്സ് പ്രസിദ്ധിയും വാങ്ങിയ ജെവല്സിന്റെ മേലും സ്വന്തമായ ഫാഷൻ വ്യക്തിത്വവും ഉണ്ടാക്കി.
 2. കോകോ ചാനൽ:
  സിനിമാപ്രണയങ്ങൾ, അച്ഛന്റെ ബിസിനസ്സുകൾ എന്നിവയിൽ ഒന്നായ കോകോ ചാനൽ അവരുടെ സ്റ്റൈൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിനാൽ അവർ അതിപ്രതിഷ്ഠിത ഫാഷൻ ഐക്കൺ ആയിരുന്നു.

ഈ സ്ത്രീകൾ സ്വന്തമായ പ്രതിസന്ധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, അപ്രതിമ ഫാഷൻ ക്യാരിയർ അടക്കി പോയി. അവർ ഫാഷൻ ഇന്ദ്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനം നേടി, സ്ത്രീകളുടെ ശൈലി പുനരീക്ഷിപ്പിക്കുന്ന വിപണിക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അവരുടെ അതിപ്രതിഷ്ഠിത ഫാഷൻ പ്രതിഭാസം അനേകം സ്ത്രീകളുടെ ശൈലി പുനരീക്ഷിപ്പിച്ചു, ഫാഷൻ ലോകത്ത് പുതിയ ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം പ്രതിഷ്ഠിച്ച സ്ത്രീകളുടെ ശക്തി, പ്രതിഭ, സ്വന്തമായ സ്റ്റൈൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഫാഷൻ ഇന്ദ്രീയത്തിൽ ഒരു പുതിയ പാഠം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.

അവരുടെ ശൈലികൾ ഇനിയും ഫാഷൻ ലോകത്ത് അനുകരിക്കപ്പെടുന്നു, അവർ നിലനില്ക്കുന്നു എന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രേരണകരമായ സ്ത്രീകൾ ആയിരിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Account
Cart
Search