പരിപാലിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ: ഉടപ്പിന്റെ സുരക്ഷണത്തിന്റെ സ്നേഹനിയമങ്ങൾ

ഞാൻ നമ്മുടെ ഉടപ്പുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതാൻ സന്ദേശപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏതാനും ആവശ്യങ്ങൾ നിരസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ നിന്നെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്നേഹനിയമങ്ങൾ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായി മറയ്ക്കുന്നു.

ഇ ബ്ലോഗ് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾക്ക് സ്നേഹപൂരിതമായ സേവനം നൽകാം എന്ന് അവനവിനിയോഗിക്കും.

1. വാഷിങ്:

നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിനുള്ള സൂക്ഷ്മവിശേഷങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. വാഷിംഗ് മഷീൻ നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പ് നന്നായി കഴുകുകയും മലിച്ചുകഴുകുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുക.

ഇത് ഉടപ്പിനെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദാർഢ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. സ്വാഭാവിക സില്ക്ക്, ലിനൺ, കോട്ടൺ എന്നിവ വിശേഷിച്ച് വാഷിംഗ് നോട്ടു ചെയ്യാം.

2. ഡ്രൈ ക്ലീൻ:

വേണ്ടത്ര സ്വാഭാവിക സില്ക്ക് ഉടപ്പുകൾ ഡ്രൈ ക്ലീൻ സർവ്വീസ് ഉപയോഗിക്കണം. സില്ക്ക്, സാറിന്റെ അംശങ്ങൾ, ലേസുകൾ എന്നിവയും ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഡ്രൈ ക്ലീൻ പ്രൊഫെഷണൽ സേവനമാണ്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ സുരക

്ഷിതമാകും.

3. സ്റ്റോർ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിനുള്ള സ്വന്തമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക. ഉടപ്പ് റാക്കിനോ, പ്രെസ്സ്, അല്മാറ, അല്മിറ, പ്ലാസ്റ്റിക് കൺടെയിനർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. പരിപാലന പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനു സഹായിക്കാം.

4. വേനല്‍സരി:

നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ ഒരു സ്വന്തമായ വേനല്‍സരില്‍ നിന്നും സുരക്ഷിതമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. വേനല്‍സറിയിൽ ഉടപ്പ് വേണ്ടി സ്പേസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതിനാൽ അതിന്നുള്ള പ്രസ്ഥനം നൽകുക.

5. വാർഡ്രോബ് നീക്കം ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ അനിവാസ്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഉടപ്പിന്റെ അച്ചുതണ്ടിനും പരിഷ്കരിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്, പരിഷ്കരണം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള അംശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക.

6. അവിടങ്ങളിൽ ഇടിക്കാനും തടയാനും:

നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ തടയാൻ ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടും. പനി, കാറ്റ്, പൊടി, നമ്മുക്കു വിശേഷിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പ് സുരക്ഷിതമാക്കാം.

7. ആക്സസറിസുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുക:

നിങ്ങളുടെ ആക്സസറിസുകൾ (പട്ടുകൾ, കടങ്ങുകൾ, സ്കാർഫുകൾ) സ്പെഷൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൺടെയിനർ അല്ലെ

ങ്കിൽ ആക്സസറി ബോക്സിൽ സുരക്ഷിതമാക്കുക. ഇത് അവയുടെ രക്ഷയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാതന ചാർം നേടും.

നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ നിരന്നുകൊള്ളുന്നതിനു പുനരാരംഭം സമയമാണ്. സ്നേഹമുള്ള പരിപാലനം നൽകിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തും ഉള്ളടക്കം അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാകും. ഉടപ്പ് എത്തുന്ന ആദിവാസികൾ പോലെ, നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ ദിനം-ദിനം ഉപയോഗിച്ച് അതിനു അനുയോജ്യമാക്കുക. ഇതോടൊപ്പം, പ്രതിവര്ഷം ഒരിടത്തു പരിഷ്കരിക്കുക അഥവാ മേയ്‌സും കുഴികളും സ്ഥലം മാറ്റി പുതുക്കുക.

അതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ ദിനം-ദിനം സ്നേഹമുള്ളവയാകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തും ഉള്ളടക്കം അതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാകും. ഉടപ്പ് എത്തുന്ന ആദിവാസികൾ പോലെ, നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾ ദിനം-ദിനം ഉപയോഗിച്ച് അതിനു അനുയോജ്യമാക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉടപ്പുകൾക്ക് ദീർഘായുസ്സുകൾ നൽകും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Account
Cart
Search